Klimmateriaal

Trappen en ladders zijn bij veel ongevallen op het werk de bron. Vaak is dit toe te schrijven aan gebrek van kennis van de gebruiker van het klimmateriaal of onjuist gebruik ervan. Het kan ook voorkomen dat het klimmateriaal zelf ondeugdelijk is. Daarom is het van belang periodiek het klimmateriaal te laten keuren.

Inspectie Valbeveiliging

NEN EN 365
Inspecteren van Persoonlijke beschermingsmiddelen. NEN EN 365 schrijft inspectie voor tenminste 1 x per jaar. Valbeveiligingsapparatuur valt onder de definitie van Persoonlijke beschermingsmiddelen(PBM). Een persoonlijk beschermingsmiddel is: Iedere uitrusting die bestemd is om door de werknemer gedragen of vastgehouden te worden teneinde hem te beschermen tegen gevaren die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen alsmede alle aanvullingen of accessoires die daartoe kunnen bijdragen (m.u.v. normale werkkleding/uniformen, sportuitrusting, zelfverdediging- of afschrikkingsmateriaal en draagbare apparaten voor het opsporen en signaleren van gevaren en belastingsfactoren).

Inspectie Rolsteigers

NEN-EN 1004
Een rolsteiger dient jaarlijks geïnspecteerd te worden. Het is belangrijk om uw rolsteiger goed te onderhouden waardoor de levensduur toeneemt en de risico’s tijdens het gebruik tot een minimum beperkt worden. Door uw rolsteiger jaarlijks te laten keuren verkleint u de risico’s dat de steiger incompleet zal zijn, beschadigd of kapot is of dat de steiger niet aan de normen voldoet. Hierdoor kan de veiligheid van de gebruiker in gevaar komen, iets waar de werkgever verantwoordelijk voor is.

Inspectie Ladders & Trappen

NEN 2484
Ongevallen met trappen en ladders komen helaas nog steeds regelmatig voor. Naast gebrek aan kennis over het klimmaterieel of een onjuiste werkmethode, is de oorzaak vaak ondeugelijk materieel. Om dit soort onwenselijkheden tot een minimum te beperken, kunt u uw klimmaterieel laten inspecteren door één van onze keurmeesters. De keuringen en inspecties van ladders en trappen worden uitgevoerd volgens de norm NEN 2484.